Regulamin Sprzedaży

Regulamin sprzedaży

Najważniejsze informacje:

 1. Za pośrednictwem strony nordfit.pl można zakupić Treningi Online, oraz treningi stacjonarne, które odbywają się Stacjonarnie Studio Treningowym w Sieprawiu  wraz z materiałami dodatkowymi.
 2. Sprzedaż prowadzi Barbara Fila-Chwiej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: NORDFIT NORDIC WALKING AND FITNESS BARBARA FILA-CHWIEJ, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw, NIP: 552 155 62 40, REGON: 121411896
  nordfit1@gamil.com zwana dalej Prowadzącą kurs/Usługodawcą.
 3. Warunki realizacji kursu określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis współpracy online/kursu umieszczony na stronie: nordfit.pl
 4. Umowę uznaje się za zawartą z dniem dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.
 5. Płatności za kurs można dokonać przez szybki przelew i płatność kartą. Ceny są podane w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane  przepisami prawa. 
 6. Pod pojęciem: użytkownika należy rozumieć osobę dokonującą zakupu kursu, tj. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zwanego dalej Uczestnikiem, Użytkownikiem.
 7. Konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną, która będzie dokonywała zakupu Kursu do celów które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą
 8. Materiał cyfrowy – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupionego kursu, a która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału,
 9. Okres obowiązywania umowy – czas wykupionego dostępu do danego programu.
 10. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT, dane do faktury należy wysłać na adres: barbarafilachwiej@gmail.com

Zasady korzystania z programu fitness:

 1. Aby rozpocząć korzystanie z programu Użytkownik musi dokonać płatności za kurs poprzez dokonanie wpłaty za pośrednictwem szybkich przelewów lub karty płatniczej.
 2. W tym celu należy wybrać usługę/produkt, który chce się nabyć spośród dostępnych opcji na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”. Następnie należy przejść dalej klikając „Zobacz koszyk” oraz uzupełnić formularz zamówienia i dokonać płatności. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 3. W celu nabycia dostępu do kursu on-line, Usługodawca tworzy dla Użytkownika podczas składania zamówienia konto Użytkownika.
 4. Na adres e-mail podany w formularzu zamówienia zostanie wysłana wiadomość z loginem oraz automatycznie wygenerowanym hasłem. Po otrzymaniu tej wiadomości Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.
 5. Materiały kursowe/programu będą udostępniane zgodnie z zakupionym planem kursu/programu. Jeżeli  Użytkownik nie może uruchomić pliku obejmującego zakupiony Kurs, powinien skontaktować się z Prowadzącą Kurs. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu.
 6. W przypadku zakupu kursu w wersji uwzględniającej:
 7. spotkanie on-line – termin spotkania on-line zostanie określony po rozpoczęciu kursu po uwzględnieniu propozycji przesłanych przez Uczestników;
 8. wsparcie on-line – w zależności od wykupionego kursu/programu (Skype/WhatsApp/kontakt e-mailowy/telefoniczny)

Odstąpienie od umowy:

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje z uwagi na to, że Użytkownik przed zakupem kursu wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. Prowadząca Kurs dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Kursu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: nordfit1@gmail.com
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

Warunki techniczne:

 1. Kurs prowadzony będzie przez Internet. Konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 2. Z uwagi na to, że Kurs będzie zawierał materiały w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

Postanowienia końcowe:

 1. W ramach korzystania z usług zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji:
 3. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 4. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 5.  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 6. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 7. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
 8. Prowadząca kurs zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

Message Us